Election Result Palakkad

Election Result Palakkad 2011

Candidate Name Party Ballot Votes Postal Votes Total Votes
SHAFI PARAMBIL INC 47475 166 47641
K. K. DIVAKARAN CPI [M] 39967 271 40238
C. UDAYBHASKAR BJP 22273 44 22317
SHAJI ABRAHAM IND 637 0 637
HARI ARUMBIL BSP 484 6 490
MUHAMMED SHAFI (SHAFI PURAKARA) IND 377 0 377
C.SAMPATH AIADMK 337 0 337
DIVAKARAN IND 309 1 310

Election result Palakkad

Palakkad exit poll, exit poll Palakkad, Palakkad election exit poll, Palakkad election survey, Palakkad election survey 2016, Palakkad survey, Palakkad by election exit poll, Palakkad predictions, Palakkad exit poll, Palakkad election 2016 exit poll, Palakkad by election survey, Palakkad exit poll results, Palakkad by election opinion poll 2016, Palakkad by election prediction, Palakkad election prediction, Palakkad exitpol, Palakkad prediction, election survey Palakkad, exit poll in Palakkad, exit poll result Palakkad, times of india survey Palakkad, Palakkad election prediction,

Palakkad election result 2016

Palakkad exit polls, Palakkad blogspot online election, Palakkad election 2016 survey, Palakkad election predictions, Palakkad exit poll survey, Palakkad exit polls, Palakkad online survey, Palakkad poll survey, asianet survey Palakkad, existpoll result Palakkad, exit pole Palakkad, exit poll in Palakkad, aaj thak Palakkad survey, aruvi,kara exist [po.l.l], Palakkad election exit poll, Palakkad election exit poll asianet, Palakkad election live streaming, Palakkad election online voting, Palakkad exitpol, Palakkad exitpoll, Palakkad prediction, Palakkad survey, Palakkad booth wise results, Palakkad by election 2015 survey, Palakkad by election result in booth list, Palakkad by poll prediction,