Marcaim vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Votes Runner Up Gender Party Votes
1967 15 Marcaim GEN B . D . Balkrishna M MAG 7800 K . T . Pundlik M UGS 423
1972 15 Marcaim GEN Bandodkar Krishna Raghu M MAG 7020 Kerkar Chandrakant Vijaya M NMG 1858
1977 14 Marcaim GEN Bandodcar Krishan Ragu M MAG 6246 Panjiker Shashi Govind M IND 2400
1984 14 Marcaim GEN Gaunkar Babusso Sanvlo M MAG 6448 Naik Shama Mahanandu M INC 4449
1989 22 Marcaim GEN Naik Ravi Sitaram M MAG 6561 Sham Mahanandu Naik M INC 4910
1994 22 Marcaim GEN Naik Shripad Yesso M BJP 9775 Naik Ravi Sitaram M INC 7075
1999 22 Marcaim GEN Dhavalikar Ramkrishna Alias Sudin Madhav M MAG 6537 Naik Shripad Yasso M BJP 5843
2002 22 Marcaim GEN Dhavalikar Ramkrishna Alias Sudin Madhav M MAG 11587 Naik Santosh Mahanandu M BJP 3737
2007 22 Marcaim GEN Dhavalikar Ramkrishna Alias Sudin Madhav M MAG 12141 Govind Gaude M INC 4532
2012 23 Marcaim GEN Ramkrishna Alias Sudin Dhavalikar M MAG 14952 Ritesh Naik M INC 7722

[AdSense-A]