TARUR election results 2016

[AdSense-A]

TARUR election results 2016

[AdSense-C]

Name Party Votes Position Leading/Trailing
4-A.K. BALAN CPI(M) 67047 1 +23068
3-C. PRAKASH INC 43979 2 -23068
1-K.V. DIVAKARAN BJP 15493 3 -51554
66-N O T A 1128 -65919
2-NARAYANANKUTTY K T BSP 663 -66384

[AdSense-B]